ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
053277151 ต่อ 105 หรือ 0622925050
งานระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
หากต้องการผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษาให้ติดต่อห้องการเงินเท่านั้น ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ในวันทำการถัดไป
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
053277151 ต่อ 105 หรือ 0622925050
งานระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ