ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02-318-0625 ต่อ 163 , 166
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทพลีลา
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02-318-0625 ต่อ 163 , 166
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทพลีลา