ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
056262369, 0899616962
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ปิดระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา และเปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา(รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2567 รับใบเสร็จรับเงิน 12 กรกฎาคม 2567
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
056262369, 0899616962
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์