ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
076224125
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวสอบ
ติดต่อสอบถาม
076224125
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต