ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
025320571
ฝ่ายการเงิน (ครูพัชรินทร์) โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
กรุณาตรวจสอบข้อมูล ชื่อนักเรียน เทอม/ปีการศึกษา ให้เรียบร้อย QR Code 1 อัน ใช้ได้ 1 ครั้ง ห้ามใช้ซ้ำ (ห้ามใช้ QR Code เดิมที่จ่ายแล้ว สแกนจ่ายซ้ำ) กรณีกดชำระแล้วขึ้น Error 80003 ให้ผู้ชำระเงินกรอกข้อมูลในช่องชื่อ - สกุลให้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร หรือไม่ป้อนก็ได้
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
025320571
ฝ่ายการเงิน (ครูพัชรินทร์) โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร