ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
032-210374 / 032-211400ต่อ204
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง
สามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ที่ห้องงบประมาณ ในวันที่ 15 พ.ย. 2566
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
032-210374 / 032-211400ต่อ204
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง