ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02-181-1107
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ผู้ปกครองสามารถรับใบเสร็จในวันประชุมผู้ปกครอง ** หลังจากชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว 1 - 2 วัน ระบบจัดตัดยอดเงินเป็น 0 บาท
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
02-181-1107
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย