ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
ติดต่อสอบถาม
076-621142,0852170065
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเมืองถลาง
ค่าสมาคมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนจะต้องนำเงินมาจ่ายกับครูที่ปรึกษา จำนวน 100 บาท