ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
076-211966
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
076-211966
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต