ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
024486617
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนมหรรณพาราม
หลังจากโอนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7-14 วันทำการ สามารถมาติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ ห้องงบประมาณ สำหรับนักเรียนเก่า ยังไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ ให้รอประกาศจากทางโรงเรียนก่อนนะคะ
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
024486617
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนมหรรณพาราม