ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
025139720
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนหอวัง
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หมายเหตุ : ใช้เลขประจำตัวประชาชนขอวนักเรียนในการค้นหา
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
025139720
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนหอวัง