ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
025139720
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนหอวัง
สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่ชำระเงินบำรุงการศึกษาเพื่อมอบตัวแล้ว ไม่ต้องนำส่งหลักฐานใด ระบบนี้จะยังคงขึ้นค้างชำระอยู่ จนเปิดภาคเรียน และใบเสร็จรับเงินจะได้เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
025139720
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนหอวัง