ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02-5302326 -7 ต่อ 130 , 132
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02-5302326 -7 ต่อ 130 , 132
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา