ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
คลิ๊กเพื่อเรียกดูประวัติการชำระ / ประวัติการค้างชำระ
ติดต่อสอบถาม
092-2479637
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
การชำระค่าบำรุงการศึกษา (รอบ 2) 15 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2566 แจกใบเสร็จ 5 มกราคม 2567 หมายเหตุ: ผู้ปกครองที่ต้องการใบเสร็จและใบเบิกให้นำมาชำระที่ห้องการเงิน