ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
039-311170 ต่อ 106
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
039-311170 ต่อ 106
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี