ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
**โปรดส่งสลิปการโอนทุกครั้งให้กับครูที่ปรึกษา** ใบเสร็จรับเงินจะแจกให้ในวันประชุมผู้ปกครอง ท่านใดที่เบิกได้ให้นำใบเสร็จมาติดต่อที่ห้องธุรการในวันประชุมผู้ปกครอง
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม