ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ผู้ปกครองที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการใบเสร็จหรือกรณีเบิกได้ สามารถให้นักเรียนมารับได้ที่ห้องธุรการภายหลังการชำระเงิน 3 - 5 วัน **โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านทุกครั้ง หรือส่งให้ครูที่ปรึกษาเพื่อยืนยันการชำระ**
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม